Schenkingen / ANBI

De-Koperen-Koning-288x288

Het Raphaëlfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSINnr. is 816037772. Het emailadres is: info@raphaelfonds.nl .

Samenstelling van het bestuur:
Ted van Schie (voorzitter + penningmeester)
Annemarie Zuidweg (secretaris)
Rob Hardewijn, lid
Anneke Boender, lid
Carla de Bruin, lid
Het Raphaëlfonds heeft geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen honorarium.

Beleid
In het beleid van het Raphaëlfonds staat de ondersteuning van activiteiten – met name activiteitencentra en werkplaatsen – centraal mede gelet op de nieuwe wet WMO. Verder is een speerpunt de antroposofische deskundigheidsbevordering van medewerkers en cliënten en desbetreffend onderzoek.
Zie ook het beleidsplan hieronder.

De balans
Het vermogen van het Raphaëlfonds bedraagt circa 2 miljoen euro, waarvan circa 1,5 miljoen euro is belegd. Op de balans staan twee panden en twee percelen grond. Voor de twee panden in eigendom is een onderhoudsvoorziening getroffen van 37.000 euro.

Beleidsplan 2019 -2024
Het bestuur van stichting Raphaëlfonds wil met haar actuele en vernieuwde beleid ook die cliënten ondersteunen die buiten de strikte Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen en bijvoorbeeld binnen de WMO onder de Gemeenten zijn komen te vallen en die tussen wal en schip dreigen te vallen. Verder is een speerpunt het bevorderen van de op de antroposofische visie gebaseerde methodiek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg vanuit de constatering dat desbetreffende kennis en kunde te wensen overlaat. Ook wil het bestuur extra projecten of activiteiten ondersteunen die gericht zijn op de deskundigheidsbevordering van cliënten.

Het bestuur van het Fonds stimuleert de komende 5 jaar (2019 t/m 2024) specifiek het inzetten van middelen, ter ondersteuning van de uitvoering van onderzoekstrajecten t.b.v. het verbeteren van de de kwaliteit van zorg in antroposofische zorginstellingen.
In de vormgeving en uitvoering van onderzoekstrajecten ziet het Fonds graag dat aan onderstaand criterium wordt voldaan:
De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt gedaan bij voorkeur op basis van “action research”; participatief actieonderzoek is gericht op hele concrete praktische problemen of vragen, waardoor de praktijk snel verbeterd wordt, waarin onderzoek en actie verbonden zijn, waarmee ervaringskennis wordt verrijkt en waarin de opbrengsten direct ten goede komt aan de praktijk en overdraagbaar zijn. Medewerker en onderzoeker trekken samen op om de werkelijkheid te veranderen (verbeteren van de real-life situatie of het handelen) en niet alleen om zaken vast te stellen of te begrijpen en verklaren; de kennis die ontstaat is direct nuttig voor de praktijk.

Verder is het beleid erop gericht helderheid te scheppen over de erfpachtsituatie van de grond die het Fonds in eigendom heeft. Het beleid is er tevens op gericht om circa 2019 de twee panden in eigendom over te dragen aan de Raphaelstichting, tegen de actuele boekwaarde van dat moment; aangezien dit het karakter van een zo maximaal mogelijke schenking zal hebben blijft het Fonds afschrijven op de boekwaarde van deze panden.

Financiële verantwoording
Het jaar 2015 is door een minder goed beleggingsresultaat en bij gebrek aan andere bijzonder baten afgesloten met een negatief resultaat van – 24.000 euro. Er zijn in 2015 relatief veel schenkingen gedaan, namelijk 149.000 euro. Ook zijn een aantal meerjarige schenkingen toegezegd die in 2017 tot uitkering komen.

In 2016 evenals in 2017 was het exploitatieresultaat ook negatief respectievelijk 117.527 en 49.946 euro. Het vermogen van de stichting is daardoor evenredig afgenomen.

Een deel van het vermogen (per ultimo 2017 ca 75%) is belegd. De beleggersportefeulle wordt beheerd door Triodos Private Banking. Het beleggingsbeleid is defensief met zo min mogelijk risico en zoveel mogelijk maatschappelijk rendement. Het totale vermogen bedraagt per ultimo 2015 2 miljoen euro. De voorzieningen bedragen 37.000 euro.