Aanvraag indienen

Korenmolen-de-Otter-kopie

Als uw project voldoet aan de algemene criteria van het Raphaëlfonds kunt u een aanvraag indienen. Wij stellen prijs op een aanvraag waaruit het hart en de motivatie spreekt. Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u begint met het indienen van een aanvraag. De toegevoegde projectomschrijving is van essentieel belang.

Criteria
Het bestuur van het Fonds stimuleert de komende 5 jaar (2019 t/m 2024) specifiek het inzetten van middelen, ter ondersteuning van de uitvoering van onderzoekstrajecten t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van zorg in antroposofische zorginstellingen maar ook projecten ter inspiratie voor het werken bij antroposofische zorginstellingen (scholing, cultuur etc.).

In de vormgeving en uitvoering van onderzoekstrajecten ziet het Fonds graag dat aan onderstaande criteria wordt voldaan:
>– De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt gedaan bij voorkeur op basis van ‘action research’; participatief actieonderzoek gericht op hele concrete praktische problemen of vragen, waardoor de praktijk snel verbeterd wordt, waarin onderzoek en actie verbonden zijn, waarmee ervaringskennis wordt verrijkt, waarin de opbrengsten direct ten goede komt aan de praktijk en overdraagbaar zijn. Medewerker en onderzoeker trekken samen op om de werkelijkheid te veranderen (verbeteren van de real-life situatie of het handelen) en niet alleen om zaken vast te stellen of te begrijpen en verklaren; de kennis die ontstaat is direct nuttig voor de praktijk.

– Bij actie-onderzoek geldt:

 • dat de zorgprofessional in zijn/haar dagelijks werk het feitelijke onderzoek zelf uitvoert en het onderzoek deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk; hij of zij is dus niet reactief (geïnterviewd, geobserveerd) maar actief betrokken;
 • dat de wetenschappelijke begeleider zorgt voor de methodische verantwoording, de reflectie en evaluatie, de documentatie van de onderzoeksstappen en opbrengsten;
 • dat de cliënten en de praktijk direct baat hebben van het actie-onderzoek door de zorgprofessional omdat het onderzoek direct gericht is op verbetering van kwaliteit;
 • dat uit actie-onderzoek een best-practice kan ontstaan en dat ook collega’s uit het werk direct betrokken raken bij het onderzoek en de opbrengsten.
 • dat mogelijke publicaties goed leesbaar zijn voor medewerkers in de zorg.

– De zorginstelling die het onderzoek bij het Fonds aanvraagt en uitvoert, doet dit in samenwerking met een wetenschappelijke instelling zoals het lectoraat AG aan de Hogeschool Leiden, het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, het Louis Bolk Instituut of vergelijkbare onderzoeksinstellingen.

– De betrokken onderzoeksinstelling levert de onderzoeksbegeleider.

– De onderzoeksbegeleider draagt er zorg voor, dat de uitkomst(en) van het onderzoek en betrouwbaar en overdraagbaar naar de praktijk zijn.

– De onderzoeksbegeleider draagt zorg voor publicatie van de resultaten van het onderzoek, op een wijze die passend is bij de uitkomsten en afgestemd is met de zorginstelling.

– Het Raphaëlfonds stelt middelen ter beschikking voor het vrijstellen van medewerkers van de zorginstelling, voor het aantrekken van een wetenschappelijke begeleider van een onderzoeksinstelling en voor het delen (presenteren, publiceren) van de uitkomsten.

Wanneer aanvragen?
U kunt altijd een aanvraag indienen. De volledige aanvraag dient ruim voordat het project van start gaat in ons bezit te zijn. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project is gestart.

Voor informatie omtrent de haalbaarheid van een financiële bijdrage van het Raphaëlfonds voor uw initiatief kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: info@raphaelfonds.nl

Elke aanvraag is anders
Ieder verzoek om steun is anders en verdient een zorgvuldige afweging. Het kan voorkomen dat een aanvraag op de lijst van toezeggingen overeen lijkt te komen met uw project. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Indienen aanvraag
U kunt een aanvraag indienen door ons een brief/ e-mail te schrijven met het verzoek. Daarbij graag de volgende documenten meesturen.

Verplichte PDF documenten:

A: Verplichte PDF documenten bij de aanvraag


1. Projectomschrijving

  Het meest essentiële document van uw aanvraag. Dit is uw persoonlijke verzoek. Wellicht heeft u een deel van de informatie al ingevuld, maar wij vragen u deze alsnog mee te nemen in uw projectomschrijving:
 • maximale grootte: 4 x A4
 • korte omschrijving van het project
 • het ideaal achter de aanvraag (welke idealen drijven het onderzoek en hoe maakt dit onderzoek impact)
 • de doelgroep
 • plan van aanpak: wie doet wat en wanneer? (inclusief communicatiestrategie tijdens het onderzoek, bij presentatie resultaten, aandacht voor online en offline tbv beoogde impact)
 • organisatie en samenwerkingspartners
 • duur van het project


2. Begroting met dekkingsplan

 • een uitsplitsing van de totale kosten
 • de verwachte inkomsten en uw eigen bijdrage
 • waar heeft u nog meer aangevraagd?
 • welk bedrag vraagt u aan het Raphaëlfonds?

3. Stichtingsakte of laatste financiële jaarverslag
Doet u een aanvraag namens een stichting of vereniging, voeg dan ook de stichtingsakte of statuten, uittreksel kamer van koophandel en het laatste financiële jaarverslag toe.

B: Verplichte PDF documenten op een later moment

Evaluatie

Om zicht te krijgen op de realisatie van uw project en de manier waarop onze stichting zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden, vragen wij u om een evaluatie.

Van projecten die langlopend zijn, verwachten wij een half jaar nadat het project van start is gegaan een tussentijdse evaluatie.
Een eventuele nieuwe aanvraag nemen wij alleen in overweging als wij een evaluatie van het voorgaande project hebben ontvangen.