Klachtenregeling

De Raphaëlstichting doet haar best om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Waar gewerkt wordt, gaan wel eens dingen mis. We willen graag dat u ons dat vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Maar als het niet kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van de Raphaëlstichting.

Klik hier voor de brochure klachten (inclusief (on)tevredenheidsformulier)
Klik hier voor het (on)tevredenheidsformulier (.pdf)
Klik hier voor het digitale (on)tevredenheidsformulier

Waar moet u zijn met uw klacht?

Als u een klacht heeft over onze zorg, begeleiding of behandeling, dan horen we dit graag van u.
 Een klacht kan gaan over materiële zaken maar ook over de bejegening of over de inhoud van onze zorgverlening.

Wanneer u ontevreden bent, kunt u met uw klacht op verschillende plaatsen terecht:
1. Indien u hiertoe bereid bent, wordt er binnen de eigen instelling naar een oplossing gezocht. Dit gebeurt door bespreking van de klacht eerst met de persoonlijke begeleider (mentor), daarna diens leidinggevende of daarna hetzij met iemand van de instellingsleiding of met het bestuur.
2. De klacht kan aan de vertrouwenspersoon worden voorgelegd. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u helpen bij het oplossen van uw klacht. De naam van de vertrouwenspersoon kunt u opvragen bij de betreffende instelling of bij het secretariaat van de Raphaëlstichting, tel.: 072 509 90 00, email: secretariaat@raphaelstichting.nl. De vertrouwenspersoon neemt vervolgens contact met u op. Er volgt dan een gesprek waaruit verdere stappen volgen.
3. De klacht kan ook worden voorgelegd aan de cliëntondersteuning van het zorgkantoor. Zij bieden ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep. Op de website van het zorgkantoor staat informatie over de cliëntondersteuning.
4. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
5. Indien u hiertoe bereid bent, kan in goed overleg een of andere vorm van bemiddeling worden ingericht.
6. U kunt de klacht bij de klachtencommissie indienen.
7. Tenslotte kunt u uw klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie (vanaf 1-1-2017).

Klachtenfunctionaris
Klik hier om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het ECKG.
Klik hier voor de klachtenregeling Wkkgz van Stichting  Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht

Klachtencommissie cliënten
U kunt besluiten tot het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie via het secretariaat van de Raphaëlstichting, Postbus 28, 1870 AA Schoorl.
 Uw klacht wordt bekend gemaakt bij eindverantwoordelijke van de instelling (beklaagde) en het bestuur van de Raphaëlstichting.
 De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk verweer in te dienen bij de klachtencommissie, waarvan het bestuur en de indiener een afschrift ontvangen. 
De klachtencommissie streeft ernaar binnen tien weken aan te geven wat haar oordeel is. Zij kan – om tot een oordeel te komen – tot een hoor-wederhoor van partijen overgaan. Op basis van dit oordeel brengt zij advies uit aan de instellingsdirectie.
 Het bestuur volgt en beoordeelt hoe de instelling met het advies van de klachtencommissie omgaat.
Klik hier voor het ‘Reglement behandeling klachten cliënten’.

Vertrouwenspersoon cliënten
Op elke locatie van de Raphaëlstichting is een vertrouwenspersoon voor cliënten.
 Bij hem of haar kunt u terecht voor een gesprek. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk. Hij/zij bespreekt met u welk stappen genomen kunnen worden. De naam van de vertrouwenspersoon kunt u opvragen bij de betreffende instelling.

AKJ-Logo-2016_voor WEB

Voor cliënten die onder de Jeugdwet vallen is een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp) toegewezen.
Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersoon van het AKJ.
Klik hier voor meer informatie op de website van het AKJ.